Duyurular Sınava Dayalı Yönetici Atama Duyurusu.

Sınava Dayalı Yönetici Atama Duyurusu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı   : B.08.4.MEM.4.74.00.03.900.99/ 9180                                                                                                         03/08/2012

Konu :  Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama

 

....................................KAYMAKAMLIĞINA

( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

..................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik.

   

İlimiz genelinde müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı boş eğitim kurumlarına ilgi Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 1fıkrasının - a- bendinde “ 18 inci,19 uncu ve 20 maddeleri kapsamında seçme sınavı sonuncuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın Ocak-Şubat aylarında yapılır.” Denilmektedir.

Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde Ocak ve Şubat ayları dışında da yapılır denilmektedir.

 

İlimizde müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığında münhal kadrolara, ilgi Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve Bakanlığımızca Ekim 2011 tarihinde yapılan eğitim Kurumları Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı seçme sınavında başarılı olan adaylar arasından aşağıda belirtilen tarihler arasında başvurular alınarak atamalar yapılacaktır.  Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı münhal bulunan okulların adı ve kurum kodları ekli listede belirtilmiştir.

 

Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar (Değişik: 15/05/2010 tarihli ve 27582 sayılı Resmî Gazete)

MADDE 7 – (1) Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;

a) Yükseköğrenim bitirmiş olmak,

b) Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak,

c) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan yöneticilik görevleri dahil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmış olmak,

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) ç) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,

d) Yöneticilik görevi, son üç yıllık hizmet süresi içinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

e) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüğü ertelenmiş olmak,

f) Varsa atanacağı görev için öngörülen seçme sınavında başarılı olmak.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (2) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.

Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar (Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete)

MADDE 8 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır.

(2) Bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.

(3) Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunan atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenlerinden, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(4) Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılır. Ancak, öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan eğitim kurumlarının dışında kalan diğer bazı eğitim kurumu yöneticiliklerine; atanmak için başvuruda bulunanlardan bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(6) Yatılı İlköğretim Bölge Okulları hariç diğer eğitim kurumlarının;

a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,

b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl,

c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,

eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.

(7) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının;

a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,

b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,

ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl

eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.”

 

MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN DUYURU VE ATAMA:

“MADDE 18 – (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (2) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (3) Başvuruda bulunan adayların atamaları; Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (4) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

(5) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az biri kadın adaylara ayrılarak, kadın adaylar arasından atama yapılır. Söz konusu kadroya başvuruda bulunan kadın aday olmaması durumunda bu kadroya atama yapılmaz.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (6) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına dayalı olarak müdür yardımcılığına ataması yapılanlar aynı sınav sonucuna dayalı olarak müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.”

MÜDÜRLÜK İÇİN DUYURU VE ATAMA :

“MADDE 20 – (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (2) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla yirmi beş eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları; müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(Değişik : 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) (4) Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.”

 

MÜDÜRLÜK İÇİN BAŞVURANLARDAN  İSTENECEK EVRAKLAR:

 

1. MEBBİS Eğitim Kurumları Yöneticiliği Başvuru ve Onay Formu

 

2. Ek-1 Yöneticilik İstek Formu

 

3. Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu

 

4. Hizmet Belgesi * (Aday tarafından “Okudum. Tüm Bilgilerim Eksiksiz Olarak İşlenmiştir.” yazılıp imzalanmış ve güncel olmalıdır.)

 

MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN BAŞVURANLARDAN  İSTENECEK EVRAKLAR:

 

1. MEBBİS Eğitim Kurumları Yöneticiliği Başvuru ve Onay Formu

2. Ek-1 Yöneticilik İstek Formu

3. Hizmet Belgesi * (Aday tarafından “Okudum. Tüm Bilgilerim Eksiksiz Olarak İşlenmiştir.” yazılıp imzalanmış ve güncel olmalıdır.)

 

 

Başvuru evrakları 2 nüsha olarak düzenlenecek; bir nüshası en geç kurum onayını takip eden iş günü içerisinde atamaya esas olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

Bu çerçevede, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına atanmak üzere gerekli şartları taşıyanlar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabileceklerdir. Duyuru süresince oluşabilecek değişiklikler bartin.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak olup,  kontenjanlarda değişiklik olması halinde başvuru modülüne yansıtılacaktır

SINAV İLE EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA TAKVİMİ

 

Duyuru Yapılması

03 Ağustos  2012

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay süreci

13 -18 Ağustos 2012

Atamaların Yapılması ve Elektronik Ortamda İlanı

20 Ağustos  2012

 

Okul/Kurum müdürlükleri ile ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri MEBBİS üzerinden başvuruda bulunan adaylardan gerekli şartları taşıyanların müracaatlarını sistem üzerinden onaylayıp, süresi içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarında olacak şekilde teslim edilecektir. Süresi içinde teslim edilmeyen müracaatlar geçerli sayılmayacağından sorumluluk başvuruda bulunanlar ile okul / kurum müdürlerine ait olacaktır.

 

İlçeniz / okul ve kurumunuz da görev yapan tüm öğretmenlere imza karşılığı duyurulmasına önemle rica ederim.

 

 

                     

 

                    İsa KÜÇÜK

                 Vali

              (İMZA)

 

Eki : 1 Adet Liste

 

DAĞITIM :

Kaymakamlıklara ( İlçe MEM)

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine

Birimlerimize

 

 

 

 BOŞ BULUNAN YÖNETİCİ KURUMLARI LİSTESİ

 

S.NO KURUM KODU VE ADI TİPİ GÖREV ADI İLÇESİ AÇIKLAMALAR İHTİYAÇ
1 (964341) Bartın Lisesi A Müdür MERKEZ   1
2 (265851) Ulus Teknik ve Teknik Meslek Lisesi A Müdür ULUS   1
3 (322572) Arıt Çok Proğramlı Lisesi B Müdür
Yardımcısı
MERKEZ   1
4 (972800) Cumhuriyet Anadolu Lisesi B Müdür
 Yardımcısı
MERKEZ   1
5 (351121) Ulus Çok Proğramlı Lisesi A Müdür
 Yardımcısı
ULUS Yönetmeliğin 18. inci mad.istinaden
 bayan Müdür Yrd.
1
6 (323374) Hasankadı Çok Proğramlı Lisesi B Müdür
Yardımcısı
MERKEZ   1
7 (972801) Köksal Toptan Anadolu Lisesi A Müdür
 Yardımcısı
MERKEZ  Yönetmeliğin 18. inci mad.istinaden 
 bayan Müdür Yrd.
1
8 (386852) Kurucaşile AML.Çok Proğramlı Lisesi
ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
A Müdür
 Yardımcısı
KURUCAŞİLE Yönetmeliğin 18. inci mad.istinaden
 biri  bayan Müdür Yrd.
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yayın:03.08.2012 - Güncelleme:17.08.2012 - 16:07 - Görüntülenme:25514